Process Welding OÜ

TIG-keevitaja praktiline koolitus ,roostevaba ja süsinikteraste keevitamine 80 ak t 10 päeva

1686 eur+km

 1. Õppekava nimetus: TIG-keevitaja praktiline koolitus ,roostevaba ja süsinikteraste keevitamine 80 ak t
 2. Õppekava rühm: 521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid
 3. Õpiväljundid: Koolituse lõpuks keevitaja:
 • On võimeline valima sobivad töövahendid
 • Oskab seadistada keevitusseadmeid
 • Suudab korraldada töökoha vastavalt tule ja tööohutusele
 • Oskab valida õiged isikukaitsevahendeid
 • Oskab teha detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist
 • Oskab leida keevisdefekte ja vajadusel parandada neid.
 • Oskab teostada keevise järeltöötlemist(Keevisõmbluse puhastamist)

4. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Õpinguid saab alustada vähemalt 18a. vanused isikud.

5. Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Õppe kogumaht 80 ak t, auditoorne õpe 16 ak t, praktiline osa 64 ak t, iseseisev õpe teooria 0 ak t, iseseisev praktiline osa 0 ak t.

6. Õppe sisu:

Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine 

 1. Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
 2. Töövahendite valimine.
 3. Keevitusvahendite valimine.
 4. Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
 5. Nõuetekohase töökoha korraldamine.
 6. Isikukaitsevahendite valimine.

Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine

Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine

 1. Keevisõmbluste kontrollimine.
 2. Defektide parandamine. (EVS-EN-ISO 5817).

TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine

 1. Terasest plaatide nurkõmbluse keevitamine asendites PA, PB, PC, PF.
 2. Põkkõmbluse keevitamine asendites PA, PC ja PF.
 3. Toruõmbluse keevitamine asendis H-L045. Juuretoega.
 4. Valmis toote järeltöötlemine.

 

Koolituse sisuteemad

Õppemeetodid

Maht ja ülesehitus

Teooria

Loeng

16 akadeemilist tundi/auditorne töö

Teooria

Iseseisev töö

0 akadeemilist tundi/auditoorne töö

Praktika

Praktilised harjutused

64 akadeemilist tundi/praktilist tööd

Praktika

Iseseisev praktiline töö

0 akadeemilist tundi/praktilist tööd

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus: teoreetiline õpe viiakse läbi 12-kohalises loenguruumis, kus on ka koolitaja töölaud. Loenguruumi varustuses on 1 projektor ning 1 tahvel.  Praktika viiakse läbi aadressil Kalvi tee 5 Viru-Nigula. Praktiliste koolituste läbijal on kasutusel 3×3 pinda. Kokku on 6 praktikakohta, mida saab samaaegselt kasutada. Igal praktikal osalejal on oma keevituslaud koos kruustangidega, keevitusaparaat, keevitusmask, nurklihvija.

Praktika läbiviimiseks on kasutusel järgnevad seadmed:

 • MINARCTIG EVO 200 MLP KOMPLEKT (DC) KOOS UUE TX 165 GS 8M KÄPAGA 6tk
 • MASTERTIG 300A AC/DC GEN GAASIJAHUTUSEGA 1tk
 • AXXAIR torulõikur CC172 1tk
 • Hüdrauliline linstaag Bomar EasyCut 275.230 DG 1tk
 • Nurklihvija Bosch GWS 7-125 10tk
 • Keevitaja töölaud koos kruustangidega 8tk
 • Balloonikäru 8tk (kaitsegaas)
 • Tulekustuti 8tk

 

8. Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

Keevitamise käsiraamat. (2010). Keevitus – sütitav idee. Tatjana Karaganova. Tallinn

Keevitustööd Õppematerjal kutsekoolidele

Andres Laansoo

Toomas Pihl

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Sooritatud teoreetiline ja praktiline test.

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Praktilise tööna kahe kontroll-liite keevitamine

Töö tulemust hinnatakse standardi EVS-EN ISO 5817:2014 kvaliteeditaseme C järgi sooritatuks või mittesooritatuks

 

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolituse läbiviija peab omama vastavat praktilist kogemust ja omama teoreetilist kompetentsi.

11. Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud 80% ulatuses.

 

Registreeri koolitusele