Process Welding OÜ

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

Üldsätted
1.1 Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused sätestavad Process Welding OÜ (edaspidi Koolitusasutus) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.
1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja õppekorralduseeskirjast.

2.Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
2.1. Koolitusasutuse täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste tagasisidest ning valdkonnas toimuvatest arengutest.
2.2. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
2.3. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel.
2.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

  • õppekava nimetus
  • õppekava rühm
  • õpiväljundid
  • õpingute alustamise tingimused
  • õppe kogumaht
  • õppe sisu
  • õppekeskkonna kirjeldus
  • õppematerjalide loend
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni kirjeldus

3.Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
3.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase töökogemusega koolitajad.
3.2 Koolitajad täiendavad oma teadmisi ja oskusi regulaarselt läbi praktilise töö ning valdkonna koolituste.
3.2 Koolitusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
3.3 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

4.Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Koolitusasutuse poolt läbiviidavad täienduskoolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline õpe viiakse läbi 12-kohalises rendilepingu alusel kasutatavas loenguruumis, mille varustuses on projektor ning tahvel.  Praktikat teostatakse koolitajale kuuluvas praktikaruumis. Praktiliste koolituste läbijal on kasutusel 3m×3m pinda. Kokku on 6 praktikakohta, mida saab samaaegselt kasutada. Igal praktikal osalejal on oma keevituslaud koos kruustangidega,käsitööriistad, keevitusaparaat, nurklihvija, kaitserõivastus, keevitusmask ja muud isikukaitsevahendid.
4.2 Kasutatavad ruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu-ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
4.3. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne igat koolitust.

5.Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
5.1 Koolituse kestel kogub koolituse korraldaja õppijatelt suulist või kirjalikku (vorm veebilehel www.process.ee) tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses kvaliteedi tagamise eesmärgil.
5.2. Koolitaja analüüsib tagasiside vastuseid ning teeb vajadusel parendused edasistes koolitustes, et tagada igale õppegrupile parim õppe sisu ja kvaliteet.

Kehtib alates 01.12.2020

 

Registreeri koolitusele