Process Welding OÜ

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

 1. Üldsätted

1.1 Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi tagamise alused sätestavad Process Welding OÜ (edaspidi Koolitusasutus) täienduskoolituse õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise ning täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise korra.
1.2. Koolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja õppekorralduseeskirjast.

2.Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine
2.1. Koolitusasutuse täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ja uuendatakse vajadusel tulenevalt toimunud koolituste tagasisidest.
2.2. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest ning on õpiväljundipõhine.
2.3. Õpiväljundid on kirjeldatud õppekava läbimiseks vajalikul miinimumtasemel.
2.4. Täienduskoolituse õppekavas määratakse kindlaks:

 • õppekava nimetus
 • õppekava rühm
 • õpiväljundid
 • õpingute alustamise tingimused
 • õppe kogumaht
 • õppe sisu
 • õppekeskkonna kirjeldus
 • õppematerjalide loend
 • lõpetamise tingimused 
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni kirjeldus
 • väljastatavad dokumendid.

3.Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1 Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase töökogemusega koolitajad.
3.2 Koolitusespetsiifilised koolitajate kvalifikatsiooninõuded on lahti kirjutatud õppekavades.
3.3 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

4.Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Koolitusasutuse poolt läbiviidavad täienduskoolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Teoreetiline ja praktiline õpe viiakse läbi sobivalt sisustatud ning esitlustehnika, seadmete ja abivahendite varustatud ruumides.
4.2 Kasutatavad ruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
4.3. Õppekeskkonna sobivuse hindamine toimub enne igat koolitust.

5.Täienduskoolituse tagasiside kogumise kord
5.1 Koolituse kestel kogub koolituse korraldaja õppijatelt suulist või kirjaliku tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses kvaliteedi tagamise eesmärgil.
5.2. Koolitaja analüüsib tagasiside vastuseid ning teeb vajadusel parendused edasistes koolitustes, et tagada igale õppegrupile parim õppe sisu ja kvaliteet.

6.Koolitajate kvalifikatsiooni ja kogemuse lühikirjeldus:

Aleksandr Gumenjuk: ettevõtja, keevitusspetsialist; praktiline töökogemus keevitajana 10 aastat,  ettevõtjana 5 aastat.

Registreeri koolitusele