Process Welding OÜ

Õppekorralduse alused

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Process Welding OÜ (edaspidi koolitusasutus) juhindub täiendkoolituste korraldamisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast õppekorralduse eeskirjast.

1.2. Koolitusasutus korraldab täiskasvanute tööalaseid täiendkoolitusi aastaringselt. Täiendusõpe toimub õppekavas määratud mahus ja vastavalt koostööpartnerite süsteemides ja sotsiaalmeedias esitatud ajakavale. Täiendusõppe mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.3. Õpe toimub gruppides ja individuaalselt.

1.4. Õppekorralduse aluseks on kinnitatud õppekavad. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles; asjaajamiskeeleks on eesti keel.

1.5. Õppekavas määratakse kindlaks:

  • õppekava nimetus
  • õppekava rühm
  • õpiväljundid
  • õpingute alustamise tingimused
  • õppe kogumaht
  • õppe sisu
  • õppekeskkonna kirjeldus
  • õppematerjalide loend
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
  • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni kirjeldus 

2. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE, VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KURSUSE KOMPLEKTEERIMINE

2.1. Koolitusele pääsemiseks tuleb eelnevalt registreeruda kodulehel (www.process.ee), e-posti teel (aleksandr.gumenjuk@process.ee) või telefoni teel +372 56491440. Kodulehel ja e-posti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

Registreerimiseks edastab õppija enda kohta järgmist informatsiooni: soovitav koolitus, ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (e-post ja telefon). Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

2.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kohta p.2.1 toodud kontaktidel.

2.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel arvestades õppekavas sätestatud nõudeid õpingute alustamiseks.

2.4. Õpinguid saavad alustada kõik, kes vastavad õppekavas nimetatud tingimustele, on saanud koolitusasutuselt kinnituse, et neid on õppeguppi arvestatud ning on tasunud õppemaksu või saatnud asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

2.5. Kursuse alustamiseks koostatakse õppijate nimekiri.

2.6. Koolitusasutusel on õigus kursus ära jätta või edasi lükata koolitusgruppi mittetäitumisel. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Kursuse ärajäämisel makstakse õppetasu täismahus tagasi.

3. KOOLITUSE HINNAD JA KOOLITUSE EEST TASUMINE

3.1. Koolituse hind avalikustatakse koolitusasutuse kodulehel (www.process.ee). Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, tunnistust.

3.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel arvel viidatud arvelduskontole. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

3.3. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

3.4. Koolitustunnistus ei väljastata, kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

3.5. Maksetähtaja ületamisel 15 päeva on koolitusasutusel õigus anda tasumata arve üle inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

3.6. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

4. KOOLITUSEST LOOBUMINE, KOOLITUSE EDASILÜKKUMINE VÕI ÄRAJÄÄMINE

4.1. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjusel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada punktis 2.1 märgitud telefoni või e-posti teel.

4.2. Koolitusest keeldumise korral hiljemalt 5 tööpäeva enne õppetöö algust tagastatakse kliendi soovi korral 100% koolituse tasust (kui arve on juba tasutud) või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

Hilisema teatamise korral (kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne õppetöö algust) tagastatakse õppemaks 50% ulatuses (kui on juba makstud) või esitatakse kliendile arve summas 50%  koolituse maksumusest.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, kuid koolitusele ei ilmu ja ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 24 tundi enne koolituse algust, siis tasumisele kuulub 100% koolituse maksumusest ja juba makstud õppetasu ei tagastata.

4.3. Koolitusasutusel on õigus koolitusgruppi mittetäitumisel koolituse toimumine edasi lükata kuni grupi täitumiseni või koolitus ära jätta.

4.4. Koolituse ära jäämisel koolituse korraldajast tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. Makstud õppetasu on samuti võimalik üle kanda teisele kursusele.

5. KOOLITUSE LÕPETAMINE JA TÄIENDKOOLITUSEST VÄLJAARVAMINE

5.1. Koolitus loetakse läbituks kui koolitatav on täitnud koolituskavas toodud nõuded õpingute lõpetamiseks.

5.2. Koolituse lõpetanu nimele väljastatakse tunnistus või tõend vastavalt koolituskavale.

5.3. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.

5.4. Õppija arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel.

6. KOOLITUSEL OSALEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Tutvuda õppekorralduse ja õppekavaga ning soovi korral saada täiendavat infot koolituse kohta.

6.2. Valida oma huvidele vastav õppekava.

6.3. Osaleda täiendkoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud tegevuses.

6.4. Saada täiendkoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale.

6.5. Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

6.6. Saada täiendkoolituse läbimist tõendavaid dokumente vastavalt õppekava kirjeldusele.

6.7. Koolitusel osaleja on kohustatud: täitma sõlmitud lepingu tingimusi; täitma tööohutuse ja töötervishoiu eeskirju; tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii jms) vastavalt eeskirjadele ja koolitaja korraldustele; hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja vara.

7. MUUD TINGIMUSED

7.1. Koolitusasutuse ja koolitusel osaleja vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada esmajärjekorras läbirääkimiste teel. Kui tekkinud vaidlused läbirääkimiste teel lahendada ei õnnestu, lahendatakse neid Harju Maakohtus.

 

Õppekorraldus kehtib alates 01.12.2020.

 

Registreeri koolitusele