Process Welding OÜ

TIG-141 praktiline koolitus (roostevaba teras) 40 ak t 5 päeva

816 eur+km

 1. Õppekava nimetus: TIG-141 praktiline koolitus (roostevaba teras) 40 ak t 5 päeva
 2. Õppekava rühm: 521 Mehaanika ja metallitöö. 4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid
 3. Õpiväljundid: Koolituse lõpuks keevitaja:
 • valib sobivad töövahendid
 • seadistab keevitusseadmeid
 • korraldab töökoha vastavalt tule-ja tööohutusele
 • valib õiged isikukaitsevahendid
 • teeb detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist (BW, FW, T-liited)
 • leiab keevisdefekte ja vajadusel parandab neid  vastavalt standardile EVS-EN ISO 5817:2014
 • teostab keevise mehhanilist järeltöötlemist

4. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Õpinguid saab alustada vähemalt 18a. vanused isikud, kes soovivad töötada keevitajana. Õppijal peab olema varasem kokkupuude vähemalt ühega järgnevatest keevitusprotsessidest: MMA(111), MIG/MAG(131/135) või TIG(141). Vajalik on ruumiline kujutlusvõime, hea koordinatsioon ja liigutuste täpsus, normaalne füüsiline vorm ja nägemine, kontsentreerumisvõime ja püsivus.

5. Õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: Õppe kogumaht 40 ak t, millest praktiline õpe 36 ak t, praktiline test 4 ak t

6. Õppe sisu ja õppemeetodid:

Õppe sisu

Õppemeetod

1. Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite
valimine ja ettevalmistamine

1.1 Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise
kaardiga (pWPS või WPS) tutvumine.

Praktiline tutvumine materjalidega

1.2 Töövahendite valimine.

Näitlikustamine, viited materjalidele

1.3 Keevitusvahendite valimine.

Näitlikustamine, viited materjalidele

1.4 Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi
valimine (pWPS).

Demonstratsioon ja praktika

1.5 Nõuetekohase töökoha korraldamine.

Tutvumine tööohutusjuhenditega, praktika

1.6 Isikukaitsevahendite valimine.

Tutvumine tööohutusjuhenditega, praktika

2. Detailide ja koostude ettevalmistamine ja
koostamine

2.1 Detailide ettevalmistamine keevitamiseks –
puhastamine ja vajadusel keevitatavate servade faasimine.

Demonstratsioon ja praktika

2.2 Koostude traageldamine.

Demonstratsioon ja praktika

2.3 Plaatide põkkõmbluse (BW) keevitamine asendis
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PH.

Demonstratsioon ja praktika

2.4 Plaatide nurkõmbluse (FW) keevitamine asendis
PA, PB, PD, PE, PF.

Demonstratsioon ja praktika

2.5 Plaatide T-liited asendis PA, PC, PE, PF.

Demonstratsioon ja praktika

2.6 Torude põkkõmbluse (BW) keevitamine asendis PA,
PC, PH, H-L045.

Demonstratsioon ja praktika

2.7 Torude nurkõmblus (FW) keevitamine asendis PB,
PD, PH.

Demonstratsioon ja praktika

3. Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine

3.1 Visuaalse kontrolli läbiviimine vastavalt
standarditele (EVS-EN ISO 6520-1:2008 defektide liigitus, EVS-EN ISO
5817:2014 kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi, EVS.EN ISO 1763:2016
sulakeevitusliidete visuaalne kontroll).

Demonstratsioon ja praktika

3.2 Kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektide
ja koostu kujuhälvete parandamine.

Demonstratsioon ja praktika

4. Keevise mehhaaniline järeltöötlemine

4.1 Lihvimismeetod süsinikterasel.

Demonstratsioon ja praktika

4.2 Lihvimis-, poleerimis-, happetöötlus- ja
elektrokeemiline meetod roostevabal terasel.

Demonstratsioon ja praktika

7. Õppekeskkonna kirjeldus: Praktikat teostatakse koolitajale kuuluvas praktikaruumis. Praktiliste koolituste läbijal on kasutusel 3m×3m pinda. Kokku on 6 praktikakohta, mida saab samaaegselt kasutada. Igal praktikal osalejal on oma keevituslaud koos kruustangidega, käsitööriistad, keevitusaparaat, nurklihvija, kaitserõivastus, keevitusmask ja muud isikukaitsevahendid.

Praktika läbiviimiseks on kasutusel järgnevad seadmed:

 • MINARCTIG EVO 200 MLP KOMPLEKT (DC) KOOS UUE TX 165 GS 8M KÄPAGA 6tk
 • MASTERTIG 300A AC/DC GEN GAASIJAHUTUSEGA 1tk
 • AXXAIR torulõikur CC172 1tk
 • Hüdrauliline linstaag Bomar EasyCut 275.230 DG 1tk
 • Nurklihvija Bosch GWS 7-125 10tk
 • Keevitaja töölaud koos kruustangidega 8tk
 • Balloonikäru 8tk (kaitsegaas)
 • Keevisõmbluse mõõteriistad
 • Teleskooppeeglid
 • Juuregaasi abinõude komplekt 1 tk
 • Portatiivne juuregaasi ja hapnikusisalduse mõõtja
 • Cougartron ProPlus elektrokeemiline keevisepuhastaja 1 tk

8. Õppekava ja õppe sisu koostamisel on kasutatud järgnevaid allikaid:

 • EVS-EN ISO 13018:2016 MITTEPURUSTAV KATSETAMINE. Visuaalne kontrollimine. Üldpõhimõtted
 • EVS-EN ISO 17635:2016  KEEVISÕMBLUSTE MITTEPURUSTAV KATSETAMINE. Üldjuhised metalsete materjalide kohta
 • EVS-EN ISO 17637:2016  KEEVISÕMBLUSTE MITTEPURUSTAV KONTROLL. Sulakeevisliidete visuaalne kontroll
 • EVS-EN ISO 5817:2014 KEEVITUS. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
 • EVS-EN ISO 6520-1:2008 KEEVITUS JA KÜLGNEVAD PROTSESSID. Metallide keevisliidete geomeetriliste defektide liigitus. Osa 1: Sulakeevitus (ISO 6520-1:2007)
 • EVS-EN ISO 9606-1:2017 KEEVITAJATE KVALIFITSEERIMISE KATSE. Sulakeevitus. Osa 1. Terased
 • Kreindl “Keevituskursus”
 • A.Laansoo “Keevitustehnoloogia-2”
 • V.Pakk “TIG-Keevitus”

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest ja sooritatud praktiline test. Tunnistus väljastatakse juhul, kui test on positiivselt sooritatud. Puuduste korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Praktiline test.
Õppija valib endale sobiva keevisõmbluse (BW, FW) ning asendi (PA, PC, H-L045, PH), millega teostab keevisliite (vastavalt EVS-EN ISO 5817:2014 tase C). Seejärel viib läbi visuaalse kontrolli, vajadusel parandab defektid ning teostab järeltöötluse.

Töö tulemust hinnatakse standardi EVS-EN ISO 5817:2014 kvaliteeditaseme C järgi sooritatuks või mittesooritatuks. Keelatud on praod, kraaterpraod, kokkusulamatus ja liitevead, juure läbikeevitamatus ja jätkamisvead.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolituse läbiviija omab üle 10-aastast kogemust keevitusvaldkonnas, millest suurema osa on spetsialiseerunud TIG-keevitusele. Koolitaja arendab end regulaarselt külastades valdkonna messe, koolitusi ja seminare. Omab keevituskoordinaatori EN1090 tunnistust, visuaalse kontrolli (VT, TASE 2) sertifikaati ja keevitussertifikaati EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 S s2,0 D 48,3 H-L045 ss gb. Koolitaja teeb koostööd erinevate kutseõppeasutustega viies läbi praktilisi keevitusalaseid koolitusi.

Registreeri koolitusele