TIG torukeevitus keevitaja praktiline koolitus 120h

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Process Welding OÜ

Õppekava nimetus: TIG keevitaja koolitus 

Õppekava koostamise alus:  4. taseme keevitaja kutsestandardi kompetentsid

Õppeastmed: täiskasvanute täiendkoolitus

Õppekeeled: eesti keel ja vene keel 

Toimumisaeg: aastaringselt

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine e-post ning telefoni teel

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: Keevitaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid ( alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele.

Õppe kogumaht:

Õppemeetodid

Iseseisev töö: 

Veebipõhine õpe

Õppe eesmärk

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud keevitaja oskab:

  • korraldada oma töökohta, valida ning ette valmistada tootmis- ja abivahendeid
  • ette valmistada ja koostada detaile ning koosteid
  • teostada kvaliteedikontrolli ja parandada defekte
  • teostada TIG-keevitust ja detailide järeltöötlemist

Õppe sisu:

Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine

1. Tutvub toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS).
2. Valib töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalikud seadmed, materjalid (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendid ja tarvikud. Valib tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi.
3. Valib WPS-ist lähtudes välja vajalikud keevitusvahendid (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm).
4. Seadistab keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile ja hindab keevisõmbluse vastavust proovidetailil.
5. Enne töö alustamist korraldab endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, järgides tuleohutusnõudeid. Eemaldab töökoha vahetust lähedusest kõik segavad, üleliigsed või kergesti süttida võivad esemed. Katab ümbritsevad tuleohtlikud pinnad sobiva kattematerjaliga.
6. Veendub enne töö alustamist vajalike isikukaitsevahendite olemasolus ja nende korrasolekus.
 
Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
 
1. Valmistab detailid ette keevitamiseks – puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Teeb detailidele ettekuumutust, lähtudes WPS-st ja etteantud tööjuhendist. Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.
2. Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.
 
Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine
 
1. Kontrollib visuaalse kontrolli meetodit kasutades enda tehtud keevisõmblusi ning veendub, et need vastavad tööjoonisel esitatud nõuetele.
2. Kontrollib ja mõõdab koostu ning veendub, et see vastab tööjoonisele ja etteantud nõuetele.
3. Parandab kontrollimise käigus ilmnenud keevitusdefektid ja koostu kujuhälbed.
4. Pärast leitud defektide parandamist teeb keevisõmbluste ja koostu lõpliku kontrolli ja veendub, et need vastavad etteantud normatiividele ja kvaliteedinõuetele.
 
TIG-keevitamine ja detailide järeltöötlemine
 
1. Keevitab terasest plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB, PC, PF, põkkõmblusi asendites PA, PC ja PF ja toruõmblusi asendis PA (pööratav toru). Teeb seda lähtudes tööjoonisest ja/või WPS-ist ning tasemel B. Vajadusel puhastab täiteläbimite õmbluse servad käsitsi või mehaaniliselt.
2. Kontrollib töö ajal läbimite vahelist temperatuuri. Veendub visuaalse kontrollimise teel ja selleks ettenähtud mõõtmisvahendeid kasutades, et õmblused oleksid veatud (ei oleks poore, pragusid jm). Vigade ilmnemisel parandab need.
3. Teeb valmis koostudele järeltöötluse ja puhastab keevisõmblused.

Õppekeskkonna kirjeldus: 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod:

Hindamiskriteeriumid:

Väljastatavad dokumendid: .

Sisu lühikirjeldus:

Lõpliku tulemuse kujunemine:

Õppekava kinnitatud:
 31.12.2020

 

Array